• Haberin Tarihi: 8 Mart 2020
 • Bu haber 1015 defa okundu.
 • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
 • Googleda Paylaş
 • Twitterda Paylaş
 • Facebookta Paylaş

Cumhuriyet Halk Par­ti­si (CHP) Ka­ra­bük İl Baş­ka­nı Ab­dul­lan Çakır, CHP Grup Baş­kan Ve­ki­li Engin Özkoç’un basın açık­la­ma­sın­dan sonra ken­di­si­ne mec­lis­te ve kamuoyun ­da, son olarak Karabük AK parti İl Başkanı açıklaması ile ya­pı­lan sal­dı­rı­yı kı­na­ya­rak; “Ve­ki­li­miz Özkoç’un ya­nın­da­yız” dedi.

Çakır, ya­zı­lı açıkl­ma­sın­da şun­la­rı söy­le­di; “Bir­lik ve be­ra­ber­lik­ten bah­se­den­ler şunu bil­me­li­dir­ki, Biz CHP ola­rak Ka­ra­bük’te ve ül­ke­miz­de hep bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­mi­zi sa­vun­duk. Va­li­li­ği­miz­de yap­tı­ğı­mız top­lan­tı­ya­ da mil­let­ve­ki­li­miz i­le be­ra­ber ka­tı­lıp ortak metne imza attık.

Biz­le­ri vatan haini ilan eden­le­rin, PKK ile yan yana ko­yan­la­rın, FETÖ ile iş­bir­li­ği yaptı di­yen­le­rin şunu çok iyi bil­me­si ge­re­ki­yor.
Çözüm sü­re­cin­de te­rö­rist­le­ri yurda sokup, çadır mah­ke­me­le­rin­de yar­gı­la­tıp be­ra­at et­ti­ren­ler kim­ler­di?

Terör ör­gü­tü li­de­ri­ne sayın diyen biz miy­dik?

Di­yar­ba­kır’da Bar­za­ni ile el ele, kol kola halkı se­lam­la­yan, meğri meğri ile göz­ya­şı dö­ken­ler de mi biz­dik?

Salih Müs­lüm’ü Dev­let Pro­to­ko­lü ile kar­şı­la­yıp, pa­çav­ra bay­ra­ğı biz­ler mi as­tır­dık?

Yerel se­çim­ler­de kır­mı­zı bül­ten­le ara­nan Osman Öca­lan’ı TRT’ye çı­ka­rıp par­ti­mi­ze oy mu is­te­dik?

Terör ögütü li­de­ri­nin mek­tu­bu­nu biz mi okut­tuk?

Yıl­lar­ca FETÖ ile iş­bir­li­ği ya­pan­lar, 17/25’le ken­di­ni ak­la­yan­lar, FETÖ bor­sa­sı ile dı­şa­rı çı­kan­lar, kendi vic­dan­la­rın­da acaba ken­di­le­ri­ni ak­la­ya­bi­li­yor­lar mı?

Irak’ın bö­lün­me­si­ne izin ve­ren­ler, mil­yon­lar­ca Irak­lı­nın ölü­mü­ne göz yu­man­lar, Irak tes­ke­re­si­nin çı­kar­tıl­ma­sı­na ça­lı­şan­lar biz­ler miy­dik? BOP eş baş­ka­nı benim diye sayın Kı­lıç­da­roğ­lu mu açık­la­ma yaptı?

PYD’li te­rö­rist­le­ri ül­ke­miz­den kon­voy­lar­la ge­çi­rip, on­la­ra dev­let im­kan­la­rı ile biz mi yemek söy­le­dik?

FETÖ araş­tı­rıl­sın diye ver­di­ği­miz öner­ge­le­ri neden red­de­di­yor­su­nuz?

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ma­ka­mı­nın say­gın­lı­ğı­nı önce o ma­kam­da­ki kişi ko­ru­ma­lı­dır. Genel baş­ka­nı­mı­za şe­ref­siz, hain, alçak gibi söz­le­ri söy­le­yen sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız­dan biz­ler artık bir­lik ve be­ra­ber­lik me­saj­la­rı bek­li­yo­ruz.

Biz­ler her zaman çözüm üre­ti­yor ve üret­me­ye de devam ede­ce­ğiz. Dış po­li­ti­ka­da sı­kı­şan hü­kü­me­te, Büyük Önder Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün şu söz­le­ri­ni ha­tır­la­tı­yo­ruz.
“1-Kom­şu­la­rı­mı­zın içiş­le­ri­ne ka­rış­ma­yın.
2-Rus­ya­yı tah­rik et­me­yin.
3-Arap ül­ke­le­ri ile ta­ri­hi, sos­yal ve kül­tü­rel iliş­ki­le­ri­ni­zi ge­liş­ti­rin, ara­la­rın­da­ki an­laş­maz­lık­la­ra ka­rış­ma­yın.
4-Sor­ma­dan akıl ver­me­yin.
5-Ba­tı kül­tü­rü­nü be­nim­se­yin, fakat on­la­rın em­per­ya­list emel­le­ri­ne alet ol­ma­yın.” di­ye­rek ka­mu­oyu­nun tak­dir­le­ri­ne bı­ra­kı­yo­ruz.”

Çakır ayrıca, ‘7 Mart cumartesi saat 1500 da Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan yardımcısı Gülizar Biçer Karaca il binamızı ziyaret edecek daha sonra saat 17 00 da Safranbolu kültür merkezinde Dünya kadınlar günü ile ilgili konferansa konuşmacı olarak katılım yapacak’ dedi

 

Anahtar Kelime:

Bu yazıya 1 Yorum Yapıldı.

 • Avatar
  AKP il Bşk ,CHP’li Engin Özkoç’a “Mayın Eşşeği”dedi
  9 Mart 2020 09:38

  Sayın Abdullah Çakır öncelikle Karabük AKP İL BŞK İsmail Altınöz’ün yaptığı açıklamada ENGİN ÖZKOÇ ile ilgili yaptığı “MAYIN EŞŞEĞİ”hakaretine yanıt vermelidir…CHP’nin kurumsal kimliğine yapılan bu saldırıyı kınıyoruz..CHP il başkanı mütekabiliyet çerçevesinde bu hakarete hak ettiği yanıtı vermelidir..

Bir Yorum Yazın